Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Zavinění a omyly v trestním právuOmyl v trestním právu

V trestní praxi mohou nastat situace, kdy osoba jedná na základě nějaké představy, která se poté ukáže jako mylná. Trestní právo na toto pamatuje v ustanoveních o omylech. V takových případech se totiž pachatelova mysl (vědění) rozchází se skutečností a má tak zásadní vliv i na pachatelovo zavinění (viz předchozí kapitola „Zavinění“). Pachatel se tak může domnívat, že určité skutečnosti nebo okolnosti existují či neexistují, ačkoliv opak je pravdou.

Trestněprávní teorie rozlišuje omyly na skutkové a právní, pozitivní a negativní. Podle tohoto rozlišení také odvozuje trestněprávní následky pro trestní odpovědnost pachatele takového skutku, který byl učiněn v omylu.

Skutkový omyl spočívá v tom, že se pachatel mýlí v některých okolnostech skutkových. Může jít o nejrůznější okolnosti významné pro kvalifikaci skutkové podstaty činu, například hodnota odcizené věci, věk oběti, atd. Naproti tomu omyl právní nastává v případě, kdy se pachatel mýlí v právních ustanoveních (neví, že je určitý čin trestný, nebo si naopak myslí, že je určitá činnost trestná, ačkoliv to trestní zákoník nestanovuje).

Negativní omyl označuje domněnku pachatele, že trestný není ať už pro neznalost právních či skutkových okolností, které zakládají jeho trestní odpovědnost. Při pozitivní omylu naopak pachatel předpokládá, že je trestně odpovědným, ačkoliv zde pro skutkové či právní okolnosti, které nejsou dány, trestní odpovědnost není.

Nejlépe si případy omylu a jejich řešení z hlediska trestního práva ukážeme na příkladech:

A. skutkový omyl negativní:

Pachatel se domnívá, že nepáchá trestný čin, protože se mýlí v nějaké skutkové okolnosti, která je však ve skutečnosti jiná a zakládá jeho trestní odpovědnost.

Pachatel se například domnívá, že platí pravými penězi. V této okolnosti se však mýlí, jde o padělky, které mu byly zaměněny za pravé bankovky. Nepravost bankovek je ona okolnost, ve které se pachatel mýlí a která je významná pro jeho trestní odpovědnost. Je možno trestat pachatele, který neví o tom, že páchá trestný čin? Řešení najdeme v ustanovení § 18 odst. 1 trestního zákona:

§ 18 odst. 1 TZ: „Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.“

V tomto případě tedy nemůže být osoba, která udává padělané peníze jako pravé, trestná za trestný čin udávání padělaných a pozměněných peněz dle § 235 TZ, jelikož zde chybí úmysl, který vyžaduje základní skutková podstata tohoto trestného činu.

Ustanovení dalšího odstavce uvedeného § 18 dále pamatuje na případy, kdy se pachatel domnívá, že skutkové okolnosti činu nečiní pachatele zcela beztrestným, ale pouze zakládají odpovědnost za trestný čin mírnější. Pachatel bude trestný za mírnější trestný čin, pokud však nejde o trestný čin nedbalostní a jeho nedbalost by spočívala právě v tom, že nevěděl o okolnosti, která jej činí odpovědným za závažnější trestný čin, ačkoliv to vědět měl a mohl.

§ 18 odst. 2 TZ:Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z nedbalosti.“

V tomto případě například pachatel hodlá ukrást obraz z bytu a předpokládá, že jde o průměrnou olejomalbu neznámého autora v hodnotě 5-10 000,- Kč. Pachatel však netuší, že jde o vzácný originál v hodnotě více než 5 milionů korun. Dopustil by se tak krádeže dle § 205 odst. 5 písm. a TZ s trestní sazbou 5-10 let odnětí svobody. Protože se však ve skutkovém omylu domníval, že jde o dílo mnohem menší hodnoty, bude trestný jen dle § 205 odst. 1, písm. a, s trestní sazbou mnohem mírnější (až dva roky). Opět je zde ale nutné vyřešit otázku nevědomé nedbalosti, tedy zda pachatel mohl a měl vědět, že jde o dílo takové ceny. Ukradl-li například obraz z muzea a překonal řadu bezpečnostních prvků, jde-li o pachatele v umění vzdělaného nebo jde-li o obraz s podpisem věhlasného umělce, pachatel by byl odpovědný za trestný čin závažnější, protože mohl předpokládat vysokou cenu díla. Pokud by ale například ukradl obraz z náhodného, ne příliš honosného domu, kde obraz ležel bez jakéhokoliv zabezpečení na půdě mezi odloženými věcmi, pachatel zřejmě nebude mít důvod předpokládat, že by mělo dílo tak vysokou cenu. V takovém případě by byl pachatel odpovědný za trestný čin mírnější.

V praxi může nastat i případ opačný, kdy se pachatel pokusí ukrást drahý originál, avšak ukáže se, že jde o kopii. Tento případ řeší ustanovení § 18 odst. 3 TZ o skutkovém omylu pozitivním (viz níže).

B. Skutkový omyl pozitivní

Pachatel se při skutkovém omylu pozitivním domnívá, že naplňuje znaky trestného činu a je tedy trestně odpovědný, ale ve skutečnosti tomu tak není. Pachatel například chce zabít určitou osobu, domnívá se, že ji vidí přicházet a vystřelí jejím směrem. Ve skutečnosti se však na tomto místě žádná osoba nenachází.

§ 21 odst. 1 TZ: „Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.“

Výše uvedené jednání pachatele v úmyslu zabít určitou osobu tedy bude trestné jako pokus vraždy.

Podobně budou řešeny případy, kdy se pachatel domnívá, že skutkové okolnosti zakládají jeho odpovědnost za závažnější trestný čin, avšak není tomu tak. Příkladem může být výše zmiňovaný zloděj obrazu, který chce ukrást drahý originál a později se ukáže, že šlo pouze o kopii v ceně 5-10 000 Kč.

§ 18 odst. 3 TZ: „Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky přísnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu.“

Z ustanovení plyne, že pachatel bude odpovědný za trestný čin závažnější, protože k němu směřoval jeho úmysl. Je třeba trestat pachatele za tento čin závažnější, protože je spíše dílem náhody, že pachatelův úmysl nebyl naplněn a jeho čin je tedy stejně nebezpečný, jako kdyby se nemýlil.

V trestní teorii a praxi existují také zvláštní druhy skutkového omylu:

C. Právní omyl pozitivní

Při pozitivním právním omylu se pachatel mylně domnívá, že trestní normy označují jeho jednání za trestný čin, nebo si takto trestní normy mylně vykládá. Ve skutečnosti však jeho jednání není trestným činem. Takové jednání se označuje jako tzv. „putativní delikt“ (domnělý delikt). Určitá osoba se například domnívá, že urážka hlavy státu je trestná, přesto se takového činu dopustí. Protože ale tento čin není dle současného českého trestního práva trestným činem, bude „pachatel“ zcela beztrestný, nebude odpovídat ani za pokus trestného činu, protože jeho jednání nenaplňuje žádnou skutkovou podstatu. České trestní právo je založeno na zásadě „nullum crimen sine lege“ – žádný trestný čin bez zákona. Tato zásada vyjadřuje, že pachatel může být trestný jen za takový čin, který je jasně vyjádřen v trestním zákoně. Za jiné jednání není možno nikoho trestně postihnout.

čl. 39 Listiny základních práv a svobod: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“

D. Právní omyl negativní

Při právním omylu negativním se pachatel domnívá, že trestný čin nepáchá, avšak tato domněnka plyne pouze z jeho neznalosti trestního práva a zákonů. Pachatel buď normy trestního práva vůbec nezná, nebo si je mylně vykládá. Většinu lidí v tuto chvíli napadne známá formulka: “Neznalost zákona (práva) neomlouvá“ Je tomu opravdu tak? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo.

Pachatel se samozřejmě nemůže vymlouvat, že nezná § 205 trestního zákoníku a tak se nemohl dopustit krádeže. Postačí, že je pachateli jasné, že určité jednání je protiprávní a nemusí přesně znát znění skutkových podstat trestných činů. Na druhou stranu by bylo nepřiměřené chtít, aby všichni byli schopni se s nimi okamžitě seznámit. Je legální držet bez povolení vzduchovku? Kolik gramů marihuany je menší než malé množství? Jaké látky jsou na seznamu omamných a psychotropních látek? Co jsou to pletichy v insolvenčním řízení? A jaká pravidla je nutné dodržet při účtování DPH, aby se nedopustil daňového úniku? Při současném stavu, kdy existuje tolik zákonů, prováděcích vyhlášek, jiných právních předpisů a jejich bezpočetných novelizací, nemluvě o jejich složitosti, je to nemožné. Proto se zde užije institut omluvitelného a neomluvitelného omylu.

Omluvitelný omyl je takový právní omyl, kterého se pachatel nemohl vyvarovat.

§ 19 odst. 1 TZ: „Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.“

Případy, kdy se bylo možno vyvarovat, upravuje § 19 odst 2. TZ. Je tomu tak zejména pokud povinnost znát právní úpravu vyplývá pro pachatele z různých důvodů, ale také pokud je protiprávnost „zjevná“.

§ 19 odst. 2 TZ: „Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.“

Pokud se tedy pachatel mohl právního omylu vyvarovat, aplikuje se zásada „neznalost neomlouvá“ a pachatel bude za spáchaný čin trestně odpovědný, a to nejen za nedbalost, ale případně i za trestný čin úmyslný. Nikdo se tak nemůže dovolávat neznalosti práva, pokusil-li se např. o vraždu – bude odpovědný za úmyslný trestný čin vraždy bez ohledu na to, zda někdy nahlédl do trestního zákoníku, či zda vůbec ví, že existuje. Postačí, že ví, že zabít člověka je protiprávní. V některých případech negativního neomluvitelného omylu je nicméně možné, aby soud přihlédl k této skutečnosti při ukládání trestu a dokonce i uložil trest odnětí svobody pod dolní hranicí trestní sazby.

Zvláštní ustanovení o negativním právním omylu obsahuje také § 11 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, které umožňuje upustit od uložení trestního opatření mladistvému, který se provinění dopustil v negativním právním omylu.

§ 11 odst. 1 ZSVM:

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu

JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, 904 s.

JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2012, 1280 s.

ŠÁMAL P. a kol.: Trestní zákoník, komentář 1. a 2. díl. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 2500 s.

Právní předpisy:

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2003 Sb., odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovali: Lenka Jamborová, Filip Ščerba, Právnická fakulta UP, katedra trestního práva
Autor příspěvku: 0003 dne 1.12.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Myšlení, poznání a inteligence, Vědomí Já
Myšlení, poznání a inteligenceVědomí Já

Pages: 1 2

Nejnovější příspěvky