Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Emoce a motivace v pohybových aktivitách a sportuÚvodem

V textu jsou užity některé zkratky:

V textu je užívána gramatika rodu mužského, což v rodovém deklinačním jazyce usnadňuje jednodušší větné formulace. Míníme tím ovšem obě pohlaví, a to jak ve vztahu k žákům – žákyním, tak ve vztahu k učitelkám-učitelům, trenérkám-trenérům. V příkladech pak užíváme plurál my (my, jak to vnímáme). Používáme i výrazy lidové či zlidovělé, nebo dokonce ty, které jsou vlastní sportovnímu prostředí. Tímto vědomým porušením spisovného jazyka chceme minimalizovat připomínky veřejnosti, že psychologové si libují v cizích slovech a není možné jim rozumět.

Doufám, že textu, a zvláště pak příkladům kurzívou, porozumíte.

Emočně motivační procesy

Emoce

Emoce jsou psychické procesy, odrážející subjektivní prožitky libosti-nelibosti, jsou doprovázeny fyziologickými vegetativními změnami (tepová frekvence, dýchání, červenání pokožky) a také změnami motorickými (tempo a rozsah pohybu, gestikulace, mimika). Jelikož jsou evolučně starší než rozumové jednání (spojené s funkcí limbického systému), jsou jejich projevy obtížně ovlivnitelné. Naopak emoce ovlivňují procesy poznávací (selektivnost vnímání, prahovost vnímání, pozornost i paměť, mohou zastřít adekvátní rozhodování). Ovlivňují i procesy motivační (motivaci buď nabuzují či tlumí), volní, podílejí se na vytváří postojů antipatií či sympatií k člověku, situaci. Snadno se přenášejí, především v tzv. „davových“ podmínkách (šílenství fotbalových fandů nebo mladistvých na diskotéce, přenos útlumu na celý tým při neúspěšném vývoji utkání, smích „puberťáků“ při vyučování…).Dlouhodobé prožívání negativních emocí se může podepsat na zdravotním stavu.

Emoce jsou různými autory děleny různě, pro potřeby PAS považujeme za přínosné dělení emocí na spíše nabuzující (excitační, stenizující) a na spíše tlumivé (inhibiční, astenizující). Nabuzující emoce jsou veškeré kvality, spojené s prožitkem úspěchu, radosti či hněvem. Tlumivé jsou spojovány s různými kvalitami prožitku neúspěchu nebo se strachem. Některé situace mohou navozovat jak nabuzující, tak tlumivé emoce, stejně tak daná emoce se může projevovat jak únikovým, tak aktivním chováním. Vodítkem v základní orientaci může být následující tabulka.

Tabulka 2. Přehled emočních kvalit a reakcí na ně

Emoce Podnětová situace Reakce
strach neznámý jev, nebezpečí strnutí, únik
hněv, vztek, zlost, zuřivost překážka, nepřítel útok, agrese, obranné reakce
radost úspěch, zisk spokojenost, + motivace
smutek, znechucení, deprese neúspěch, ztráta hodnot sklíčenost, – motivace
touha, očekávání neznámá situace hledání, pátrání, + motivace
důvěra, náklonnost, (láska) přímé jednání, přátelství kooperace, (mazlení)
překvapení nový neznámý podnět spouštěč emocí

Prvotním spouštěčem pro vyvolání emocí je moment překvapení. Z tohoto momentu se pak typ emoce „překlopí“ k variantám budících či tlumivých.

Příklady:

Situace 1 : Dítě na ulicí běží, upadne… Co je první reakcí? Strne, čeká… Přiběhne zděšená matka (otec, babička, atd.) a začne dítě zvedat, oprašovat, litovat, naříkat – jejda co se stalo, atd. řetězec reakcí. Co udělá dítě? Vycítí pozornost a mimořádnost, nebezpečnost situace a začne řvát. Do budoucna bude jen vyhledávat pomoc nebo vyžadovat pozornost.
Situace 2: Počátek je shodný. Přiběhne matka (otec, babička, atd.), zkontroluje situaci a povzbudí dítě, jak je šikovné, že samo vyskočí, oprášíme společně kalhoty a vydáme se na cestu, ještě se můžeme společně i pár kroků proběhnout, protože to dokážeme i bez spadnutí. Co udělá dítě? Je spokojené, protože se mu dostalo ocenění. I do budoucna bude hledat aktivní formy řešení neúspěchu.

Uvedené 2 příklady můžeme transformovat do sportovního prostředí.

PAS jsou typickým prostředím, vyvolávajícím emoce u aktérů či RUP, ale i u dalších zúčastněných, především diváků. Přitažlivost PAS je právě v možnosti prožívat emoce. Z celého spektra emocí vybereme nejvíce diskutované, a to jsou dimenze strachu a jejich řešení a dimenze hněvu, vzteku, vyvolávající agresivní chování.

Dimenze strachu

Emoce Podnětová situace Reakce
strach neznámý jev, nebezpečí strnutí, únik

PAS jsou ideálním prostředím, jak strach překonávat, jak jedince činit odolným; současně ale může být prostředím, které strach vyvolá, zatvrdí. Strach jsme zařadili mezi emoce tlumivého charakteru (strachy zkameněl, zůstal jak solný sloup). Rudimentární reakci „strnutí“ nalezneme už u živočichů (pták dělá mrtvého, aby zabránil přiblížení k hnízdu; horolezec strne, když kolem letí kámen). V situaci prožitku strachu se narušují senzomotorické funkce, dochází k diskoordinaci pohybů, což je příčinou neúspěchů (pády, neúspěšná manipulace s náčiním a prožitek vlastního selhání, zesměšnění před vrstevníky). Pak se vytváří začarovaný kruh – díky primárně nezvládnutému strachu neúspěch, díky neúspěchu se strachová reakce fixuje včetně obav z negativního sociálního ohodnocení.

Zkušenosti učitelů Tv: Nejvíce pádů, úrazů mají ti, kteří se předem bojí. Ošklivé pády a následky jsou v pohybu pomalém, ne v pohybu v adekvátní rychlosti.
Na druhé straně může při enormním strachu dojít k chaotické impulzivní činnosti, především při ohrožení existence či rodu se mohou „strachem zdesateronásobit síly“ (příklady z válečných situacích, z útěků z koncentračních táborů, při záchraně nejbližších při živelních katastrofách). Strach je tedy fylogeneticky obranným mechanismem pro zachování rodové existence. Strach (viz příklady výše) je převážně naučený na základě prožitých neúspěšných situací, fixují se i jednotlivé dimenze strachu.

Varianty dimenzí strachu:

Zaznamenali jsme případ reprezentační kanoistky na divoké vodě, která opakovaně při závodě, a pak i při tréninku, se převrátila a dlouhou dobu bojovala dostat se zpět nad vodu. Případ musel být řešen odborně klinicky. Závodila dál, ovšem už se nikdy nedostala na původní reprezentační úroveň.

Systematické vedení k překonávání strachu je jedním ze základních úkolů v procesu výchovy vůbec. Stavy nejistoty, krizového rozhodování, provázejí člověka po celý život. Stavy nejistoty či neúspěchů by měly být prostřídány i prožitkem úspěchu, a sebedůvěry – dokázal jsem to. Vliv skupiny při překonávání strachu je významný, především navozením atmosféry „všichni za jednoho“ nebo tzv. skupinovým „vyhecováním“ (jiná je atmosféra v soutěžích jednotlivců, jiná v soutěžích družstev nebo štafet). Ve skupinách, kde se setkávají obě pohlaví (u pubescentů zvlášť) je tendence k překonání strachu a k touze „ukázat se“ zvlášť vysoká, ovšem neměly by přerůst v zesměšňování jednoho nebo druhého pohlaví.

Jaký je váš názor na stezky odvahy na táborech?

Překonávání strachu není jednoduché, ale je možné. Prvním předpokladem je, aby sami RUT nedávali najevo strach, aby se situace nebáli víc, než jejich svěřenci. Proto ovšem musejí být na adekvátní poznatkové, dovednostní i zkušenostní úrovni (zvládání organizace a vedení akcí, včetně základů první pomoci). Prvním krokem je prevence: volba terénu či prověření a znalost prostoru, dodržování zásad přiměřenosti a postupnosti, příznivá atmosféra cvičení či dané akce, zkontrolované vybavení. Nepříjemné zážitky jako pády, srážky, údery míčem, nebo dokonce podezření z úrazu je třeba zvládnout s nutnou péčí, ale v klidu, bez hysterie. V případě, že se nejedná o úraz, ale o interně prožívanou nepříjemnou fyzickou i psychickou zkušenost, měli bychom postupovat dle teorie možných změn postojů. Strach, obavy totiž můžeme chápat jako negativní postoj k něčemu…

Co je to postoj: Více či méně trvalý vztah k osobě, věci, situaci, k hodnotám. Má svoji polaritu (nagativní – pozitivní, postoj „někde uprostřed“ není postoj, protože je mi to jedno, je mi lhostejné, nezajímá mne). V rámci polarity negativní – pozitivní je intenzita od „lhostejnosti“ až po intenzivně zakotvený postoj.

Obr. 1. Schematické vyjádření postoje jako fixovaného vztahu (k něčemu)

POSTOJ je sycen třemi prolínajícími se složkami:

Příklady:

Osoba A má pozitivní postoj ke sportu. Sotva přijde domů, zapne sportovní kanál, otevře láhev piva a zasedne fandit.
Osoba B má také pozitivní postoj ke sportu. Každý pátek jde s kamarády hrát na hodinku na dvě fotbálek, zaskočí na jedno, na dvě…Sotva přijde domů, zapne sportovní kanál, otevře láhev piva a zasedne fandit.
Osoba C má také pozitivní vztah ke sportu. Pracuje ve sportovní laboratoři, sleduje sportovní literaturu, chodí na přednášky o zdravém životním stylu, pečlivě sleduje své stravování. Na nic dalšího jí nezbývá moc času.
Která z osob má opravdu pozitivní vztah ke sportu?

Změnit postoj v rámci dané polarity (intenzity), např. od méně pozitivní k silně pozitivní (změna sourodá, kongruentní) není tak obtížné, jako dosáhnout změny v přechodu polarity, tj. od pozitivního k negativnímu a naopak (změna nesourodá, inkongruentní).

Zásady pro změnu postoje:

Příklady:

1. Tlak okolí na zamilovanou dívku: neber si ho, je to místní alkoholik. Ne, nemáte pravdu, všichni mu křivdíte, já ho znám, má mě rád a já ho změním. Závěr domyslete sami.
2. Tlak rodiny na potencionálního sportovce: jak jsi hrál, jak dlouho, kolik jsi dal gólů, příště musíš ….atd. Závěr domyslete sami.
3. Příklad 3 – zpět k řešení našeho strachu po drobné kolizi: … je to nepříjemné, chápu, ale už je to dobrý. Zkusíme to znovu (z kratší vzdálenosti, s menší výškou, před tím si zkusíme něco jednoduššího, atd. … dle situace). Jsem tady, pomůžu ti. Věřím, že to zvládneme … stoupneš v mých očích … stoupneš v očích kámošů…).

Dimenze agresivního chování

Emoce Podnětová situace Reakce
hněv, vztek, zlost, zuřivost překážka, nepřítel útok, agrese, obranné reakce

Agrese se objevuje jako chování jednorázové nebo jako trvalejší, obvyklejší způsob jednání. Pak užíváme termín agresivita. Diskuse o tom, zda agresivita je jenom typ záměrného chování někoho poškodit, destruovat nebo zda se jedná o spontánní reakce vyřešeny nejsou, protože obojí je možné. Z mnoha teorií je pro vysvětlení chování v prostředí PAS přijata teorie, že agrese je jednou z typických reakcí na tzv. situaci „frustrační“. To znamená, že o situaci, kdy mezi cíl, o nějž jedinec usiluje, je postavena překážka, což vyvolá nevoli, vztek, zlost, atd. a následně určitý projev agresivního chování. Touto situací (a překážkou) může být zácpa na silnici, kdy řidič, jako obvykle spěchá. Může to být rodič, který dítěti něco zakáže. Může to být protihráč, který mně zabránil ve střelbě na branku, atd. Agrese, případně i tendence k agresivnímu chování, má mnoho dimenzí podle situace, temperamentu, ale i výchovného ovlivňování:

Kombinacemi těchto dimenzí vznikají zajímavá seskupení a vzorce chování. Pokud je typ agresivního chování tolerováno, fixuje se (vytvoření pozice „Zorro mstitele“ v hokeji či ve fotbale). Varující je i současný nárůst agresivních zákroků s následnými úrazy (Zelenka, Čajka, Barteček na OH – aktéři zatím nikdy nebyli potrestáni), při čemž by mělo být snadno rozlišitelné, zda se jedná o úmyslnou agresi nebo na hraně existujících pravidel. Ïnformace z www.stránek ukazují na případy útoku fanoušků na paraguayského fotbalistu Salvadora Cabaňase, případ krasobruslařky Tonyi Hardingové, úder hlavou Zidanneho do prsou italského hráče na MS ve fotbale, útok taekwondisty Angela Valodiu Matose na rozhodčího na OH v Pekingu, atd. Jsou i méně patrné projevy agrese (přišlápnout soupeři lyži v zatáčce; postrčit ho v rychlobruslařském závodě na krátké dráze, viz Apolo Ohno, nakonec diskvalifikován). Sportovci by měli být od dětství vedeni k maximálnímu nasazení, ale vždy v rámci pravidel (holubičí povahy ve sportu nemají moc šancí). Jelikož agresi je nutné ventilovat, měla by se na hřišti by se měla obracet do „vnitřní řeči“, do zdravého sportovního naštvání (a teď se budu koncentrovat a dokážu to). Vnější projevy agrese stejně jen rozptylují a narušují jak motoriku, tak výkon, ale rozloží i atmosféru v družstvu. Další možné ovlivňování je agresi časově oddálit, zanadávat si až po zápase (nezničit kabinu či hotelové pokoje), opět s usměrněním do vnitřní terči a do posílení do budoucna. Dilema, zda sporty, případně některé typy sportů, agresi spíše vyvolávají a zesilují nebo naopak ventilují, nejsou rozhodnuty, protože obojí je možné. Ukazuje se, že podstatnější je způsob vedení cvičení a tréninku než obsah sportu samotného (viz příklad s bojovými uměními). Totální autoagresí je sebevražda (příklad fotbalisty Enkeho z r. 2009, případně jihoamerických fanoušků, kteří nezvládnou porážku svého týmu). Nejnebezpečnějším projevem agrese je pomluva. Je časově oddálená, promyšlená, zákeřná, je v ní nepravda, smyšlený obsah a není znám zdroj, kterému mohu čelit. Není proti ní zbraň.

Příklady:

1. Naštvaná unavená učitelka přijde z pololetní porady domů, v předsíni přeskáče pohozený batoh svého synka a v pokoji ho nalezne v botách s volkmanem na uších. Než se synek rozhlédne, už ji má…2. Dvanáctiletý fotbalista v zápase prokličkuje sám do volného prostoru k brance a už se chystá vystřelit, když mu rozhodčí odpíská ofsajd. Rozezleně kopne do míče, který trefí protihráče.3. Hráčka volejbalu pokazila příjem podání, napřed naštvaně bouchne do míče a pak si pořád mumlá: a teď se postavím, teď to dokážu, hlídám si nohy… O jaké kombinace dimenzí agresivního chování se jedná a jak je řešit?

Motivace, výkonová motivace

O činnosti jedince nerozhoduje téměř nikdy jeden jediný motiv, ale soubor, trs prolínajících se motivů, i když některé mohou být pro jedince důležitější. Dvě základní teorie vysvětlují motivaci jako:

V realitě se ovšem principy teorie homeostatické a teorie potřeb prolínají. Proto užíváme ještě termín motivace „primární“ , kdy činnost je konána pro naplnění dané potřeby (pohybuji se a chci se hýbat, protože mne to baví a mám radost z pohybu) a „sekundární“, zprostředkovaná, kdy činnost zprostředkuje hodnoty jiné (rád sportuji, protože očekávám pochvalu, medaili, „uliju“ se ze školy, nebo sportovní činnost je hlavním zdrojem obživy).

Ovlivní: Podmínky k začlenění do PAS od dětství, případně volbu typu činnosti, spokojenost a setrvání v ní.

Za trsy motivace, vedoucí ke sportovní činnosti a setrvání v ní (termín adherence) se obvykle uvádějí následující:

Motivace je vyvolána některým z impulsů, je zaměřena na určitý cíl různé časové vzdálenosti a má tudíž i různou časovou délku trvání. Setrvání v činnosti říkáme adherence (doslova věrnost něčemu, setrvání v něčem). Je logické, že čím delší je vzdálenost cíle, tím více intenzita motivace kolísá. Kolísání intenzity ovlivňuje úspěch – neúspěch a sociální atmosféra (…diváci ho doslova táhli do cíle; tým ho podržel, když se mu nedařilo…).

Zkuste si sami sobě odpovědět na otázky:

● Ryli jste někdy dlouhý záhon? Měli jste před sebou do cíle ještě mnoho kilometrů? Co jste cítili? ● Víte, kolik lidí začalo cvičit pro „lepší postavu, zhubnutí“ a kolik jich zůstalo? PROČ? Co znamená 3 měsíční efekt? ● Jak prožívají děti stabilní rozvrh letního tábora? Co jsou to etapové hry a proč se dělají? ● Proč padají branky velmi často po zahájení utkání či poločasu nebo naopak těsně před koncem?)

Učitelům je často připomínáno: Musíte žáky motivovat, zvedněte jejich úroveň motivací ! Ale co mají konkrétně udělat? I když neexistuje naprosto konkrétní návod, jak už to při práci s lidmi bývá, přece jen je možné se opřít o následující principy motivování a tvořivě je využít. Přitom však je nutné mít na mysli, že na každého jedince, na každou skupinu může platit něco jiného, a že teprve kombinace motivačních principů a jejich obměňování bývají úspěšné. Zde jsou vyjmenovány:

Výkonová motivace (někdy se užívá termín „vysoká potřeba výkonu“) je intenzivní orientace jedince na výkon, je sycena především motivací vnitřní. Jedinec koná sám, iniciativně, z vlastního přesvědčení bez vnějšího tlaku. I laik pozná jednání osoby s vysokou výkonovou motivací na první pohled. (Stačí se zeptat: …tak kdo půjde první?…kdo to zkusí? Vidíme, že někteří se hned hlásí a jsou akční, někteří projeví tzv. „reflex stáda“: já ne, já ne, běž první ty…“). Ve sportovní hantýrce je používán termín „vítězný typ“. Osoba s vysokou výkonovou motivací je sebevědomá i cílevědomá, ctižádostivá. Je charakterizovaná několika základními znaky:

Jedinec s nízkou výkonovou motivací má sebevědomí nízké, nechává se „předbíhat“, po neúspěchu vzdává, neguje, dosahuje horších výsledků, než jsou skutečné schopnosti a předpoklady. Má-li možnost volby úkolu, tak buď příliš jednoduché, kde je jasná možnost úspěchu, nebo příliš obtížné, neboť je možné alibistické řešení: bylo to tak těžké, že ani ostatní by nezvládli.

Jak si vysvětlit, že někteří jedinci mají vysokou, jiní nízkou výkonovou motivaci?

Jednání člověka aktuálně i celoživotně je hodnoceno vnímáním vlastního úspěchu nebo neúspěchu. Úspěch většinou potřebu výkonu (výkonovou motivaci) zvyšuje, neúspěch tlumí. Potřeba výkonu je výslednicí boje bloku motivů: naděje na úspěch, přání, očekávání úspěchu VERSUS obava před selháním. Tam, kde převažuje blok očekávání úspěchu, je i vyšší aspirace (očekávání výsledku). Potřeba výkonu pak souvisí nejen se silným základem temperamentovým, ale především s výchovnými praktikami. Usuzuje se, že je to trvalejší osobnostní rys, který se vytváří už kolem 3. roku dítěte a je velmi fixovaný už mezi 10. až 12. rokem. (Příklady sportovců, kteří mají vynikající výsledky v tréninku, cvičných zápasech, ale ve vrcholových soutěží moc přemýšlejí a většinou nepodají očekávaný výkon. Příklady pojmenujete sami). Výchovný styl RUT demokratický, povzbuzující, s podporou kriticky se na sebe podívat a následně pracovat, neuhýbat, se zadáním odpovědnosti sama za sebe, s kontrolou výsledku, to jsou podstatné prvky výchovy v rodině i v dalším prostředí, které posilují vysokou potřebu výkonu. Výchovný styl RUT pedantický či perfekcionistický potřebu výkonu tlumí. Problém spočívá už v rodině (syndrom chleba v alobalu a ještě v krabičce). Odpovědnost sama za sebe pak je „motorem“ pro vlastní motivaci vnitřní.

Vyšší výkonová motivace je pro uplatnění nejen v PAS, ale obecně v životě důležitá, výhodnější (dovede se uplatnit, dovede „prodat“ to, co umí, má dobré „lokty“). Ovšem nadměrnou výkonovou motivaci, kdy jedinec nejedná fair-play, prosazuje na úkor jiných, chování s podrazy či „hvězdnými manýrami“, je třeba tlumit (je třeba dát pocítit také neúspěch). Nadměrná ctižádost vede i k rizikovému chování a souvisí s bezpečností v PAS. Stejně tak je třeba usměrňovat nerealistické aspirace, neboť jejich nenaplnění vede k neurózám, depresím, vzdávání se.

Ovlivňování: Kultivujte výkonovou motivaci, mějte na paměti, že potřebný je prožitek úspěchu (ale za něco – viz dále tělocvikářský fenomén „výborně“), ať už kolektivní nebo individuální. Nezadávejte pro hodinu Tv JEN cíl skupinový, snažte se upřesnit i cíle individuální. Nestačí jen obecné hodnocení „dnes jste byli všichni dobří“, nebo „vyhráli jsme všichni“, ale podtrhněte i hodnocení jednotlivců vzhledem k jejich aspiracím a možnostem.

Volní úsilí

Volní úsilí (širší termín nahrazuje termín „vůle“) je s procesy emočně motivačními nerozlučitelně spjato. I zde pro rozhodnutí, což je projevem volního úsilí, je vlastně projevem boje (konfliktu) motivačních bloků.

Opakování:

Rozhodnutí je obvykle doprovázeno motorickým aktem (silné vydechnutí, zatnutí pěstí, bouchnutí do stolu, rázné vykročení ke skoku – vidíme často v televizi). Tento rázný motorický akt svědčí i přijetí rozhodnutí a pohybový akt realizovat. Fakt, zda rozhodnutí je samostatně přijato (zvnitřněno – viz vnitřní motivace) nebo je činěno jen pod vnějším tlakem, ovlivňuje realizaci okamžitou či oddalovanou, ale také kvalitu výsledku (… ano, ano, už jdu, ale stále koukám na televizi; normální „nepořádník“ pečlivě skládá věci než nastoupí na trénink; …tenista několikrát, opakovaně bouchá míčem o zem, než se rozhodne pro servis.)

Tabulka 4. Charakteristika volního úsilí

Přijetí rozhodnutí Vnitřní, z vlastního zájmu Vnější, pod tlakem
stránka volního úsilí emotivní racionální
realizace okamžitá, časově adekvátní odkládaná
důsledky realizace aktivita, iniciativa, 

připisování úspěchu-neúspěchu sobě
čekání na úkol, plnění, 

připisování úspěchu sobě, neúspěchu jiným okolnostem

Tam, kde cíl je časově blízký a atraktivní, nemusí se vůbec řešit komplikované rozhodování mezi trsy motivů. Rozhodnutí je podtrženo emotivní stránkou volního úsilí. Tam, kde je časově vzdálený a obtížně dosažitelný je také složitější přijetí rozhodnutí, nastupuje i tlak a racionální zdůvodňování daného řešení. Volní úsilí, spojené s emotivitou, se snadněji „zvnitřňuje“. Naštěstí, při požitku úspěchu, i činnosti původně neoblíbené, racionálně zdůvodňované, se mohou stát příjemnými a oblíbenými (opět viz stránky postojů). Tohoto principu by měly využívat kursy snižování nadváhy, ale i kursy začátečníků apod.

Volní úsilí jako stav organismu a proces udržování tohoto stavu můžeme rozdělit do tří kategorií (srovnej s typy koncentrace a sportografií):

Příklad: Kondiční trénink vytrvalostní (na dráze). Hoši se evidentně snažili, ale „přepálili“ začátek. Je viditelné, že v monotónní činnosti ochabují a v posledním kole se snaží „toho nechat“ s vyjádřením, že je píchá v boku, že už nemůžou. Jak si situaci vysvětli? Jak ji řešit?

Stádia motivace v celoživotním vývoji sportovce

Motivační struktura obecně, ale také ve vztahu k volbě PAS, významu PAS se v průběhu života jedince mění. Podle toho pak volba PAS, jejich objem a intenzita je jiná v každé životní etapě. Následující schéma vývoje motivační struktury v celoživotním spektru je sice orientováno na budoucí profesní zaměření, ale zrovna tak v etapě prvotní expanze se může octnout osoba, která hledá vhodnou skupinu pro formování postavy, zhubnutí, nebo svou adekvátní činnost po infarktu (pak ve stádiu stabilizace intenzivně vyhledávají závody a soutěže běhů příchozích, což je adekvátní, nebo dokonce ocenění nejstaršího, nejvzdálenějšího závodníka, atd., což už je na pomezí …). Římské číslice a název tedy označují vývojovou etapu od dětství, trojúhelníkový symbol ► tzv. etapu přechodu (transition). Jsou významné proto, že v přechodových etapách dochází k fixaci nebo naopak ztrátě motivace pro pokračování v činnosti na jakékoliv úrovni.

Obr. 2. Vývoj motivační struktury v celoživotním spektru

Motivační etapa I. – Prvotní pohybová expanze

Motivační etapa II. – Výběrové sebeuplatnění

Motivační etapa III. – Stabilizace (sportovního mistrovství)

Motivační etapa IV. – Involuce

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu:

Krejčí, M.: Problematika psychotréninku mládeže. Příspěvek na Psychologických dnech v září 2008, Olomouc.

Slepička, P., Hošek, V. & Hátlová, B.: Psychologie sportu. Karolinum, Praha 2006.

Svoboda, B. & Vaněk, M.: Psychologie sportovních her. Olympia, Praha 1986.

Válková, H.: Psychologie tělesné výchovy. Univerzita Palackého, Olomouc, 1983.

Válková, H.: Základní poznatky z psychologie v podmínkách tělovýchovného procesu. In Bokůvka, J. a kol.: Základy tělesné kultury. Univerzita Palackého, Olomouc 1990.

Válková, H.: Profesní kompetence v učitelství tělesné výchovy – obecný základ. Studia Kinanthropologica, 9(1), 39-46, 2008.

Weinberg, R. S. & Gould, D.: Foundations of Sport and exercise psychology. Human Kinetics Publisher, 1997.

www.pages

Zpracovala: prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci. Zpracované téma je částí obsáhlého komplexního materiálu uveřejněného na adrese Psychologické aspekty pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu (vybraná témata) (http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=1611).
Autor příspěvku: 003 dne 1.11.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Motivace, jednání, chování, emoce
Motivace, jednání, chování, emoce

Nejnovější příspěvky