Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Zátěžové situace a patologické jevy s nimi spojenéÚvodem

V textu jsou užity některé zkratky:

V textu je užívána gramatika rodu mužského, což v rodovém deklinačním jazyce usnadňuje jednodušší větné formulace. Míníme tím ovšem obě pohlaví, a to jak ve vztahu k žákům – žákyním, tak ve vztahu k učitelkám-učitelům, trenérkám-trenérům. V příkladech pak užíváme plurál my (my, jak to vnímáme). Používáme i výrazy lidové či zlidovělé, nebo dokonce ty, které jsou vlastní sportovnímu prostředí. Tímto vědomým porušením spisovného jazyka chceme minimalizovat připomínky veřejnosti, že psychologové si libují v cizích slovech a není možné jim rozumět.

Doufám, že textu, a zvláště pak příkladům kurzívou, porozumíte.

Klasifikace zátěžových situací

Zátěžové situace jsou, jak už z termínu vyplývá, situace, které s sebou přinášejí tlak na člověka, nepohodu, uvedení v nejistotu a jedinec je musí nějak řešit. V situaci zátěže, spojené se soutěží, závodem, se užívá specifický termín – aktuální psychické stavy, které pak korespondují se zátěží předstartovní, startovní, post-startovní. I když i žák prožívá stejná očekávání a napětí jako vrcholový sportovec a toto téma se může týkat také školní Tv, není předmětem našich vybraných témat.

Život není peříčko, takže každý žák by si měl na zátěžové situace zvykat a učit se je zvládat. Prostředí PAS je velmi dobrým prostředím pro tento výcvik a pro zvyšování odolnosti. Ovšem není pravda, že by prostředí PAS automaticky „zocelovalo“ a vychovávalo „harmonicky rozvinutou osobnost“, jak se kdysi tvrdilo, ovšem může být k tomu využito. Prostředí PAS, ale také může vyvolávat obavy, nechuť k pohybu, případně i některé patologické jevy, pokud zátěžové situace nejsou řešeny adekvátně, případně nejsou řešeny vůbec. To platí o všech situacích, novinkách, objevech. Budete-li cestovat do Norska, nezapomeňte v Oslo v zátoce u přístavu navštívit Museum mírových cen (Nobel Peace Prize Museum). Hned za vchodem je nápis (v angličtině): Není na světě nic, co by nemohlo být zneužito.

Příklady: Vynález dynamitu pomáhá budovat i ničit; vynález atomové energie pomohl vzniku elektráren a dalších pozitivních vymožeností, ale také vzniku bomby a ničení měst; vysoký intelekt lze využít k výzkumu nových léků a technologií, ale také k vymyšlení způsobů, jak vytunelovat banku nebo ukrást měděné dráty; anabolika či jiné podpůrné látky mohou sloužit k podpoře oslabeného svalstva a návratu zdraví nebo užití jako dopink způsobí smrt profesionálního cyklisty; fyzickou zdatnost mohu uplatnit při sebeobraně nebo jako nástroj šikany slabších spolužáků.

Zátěž může být jak fyzická, tak psychická, samozřejmě se prolínají (viz kapitola Psychika a motorika). Zde se věnujeme zátěžovým situacím s přímým dopadem na psychiku. Zátěží je obecně vše, co je neznámé, co vzbuzuje nejistotu, nepohodlí. Může to být počasí, obtížný terén, učení se něčemu novému, co považujeme za obtížné, samozřejmě situace zkoušky, hodnocení v sociálním kontextu. Toto jsou situace, dá se říci „běžné“. RUT by měli pouze zvažovat, kdy zátěžové situace pokud možno eliminovat, a to je: a) při učení se něčemu novému, neboť už tento fakt je pro mnohé zátěží; b) při patrné únavě nebo dokonce přetrénování, neboť účastníci nemohou adekvátně vnímat, rozhodovat, reagovat; c) při působení už jiných zátěží (obtížnost terénu, povětrnostní podmínky, poškození výzbroje, drobný úraz ve skupině), d) při aktuálním prožívání neúspěchu, což je zátěž už sama o sobě. Pokud uvedená fakta odeznějí, aplikace zátěží při respektování principu postupnosti a přiměřenosti jsou na místě (postupně složitější cvičení, obtížnější terén, soutěž).

Jsou však zátěžové situace specifického charakteru, obvykle i se specifickou odpovědí (nikoliv jenom jedinou):

Typy reagování na zátěžové situace a jejich řešení

Zátěžové situace vyvolávají odezvu v organismu, a to jak fyziologickou (zčervenání pokožky, zrychlení tepové a dechové frekvence, mimika, gestikulace, tempo řeči či přeříkávání, zvyšování hlasu) tak i psychickou, především v emočním vyladění. I když některé z reakcí mají původně biologický základ (útok – únik), většinou se jim učíme. Původním biologickým účelem je udržení vnitřní rovnováhy organismu. Člověk, jakožto tvor společenský, svými reakcemi vytváří přístupy k dosažení adekvátního společenského začlenění (jsem akceptován – jsem vyčleňován) a případně vyšší úspěšnosti.

Odezva na zátěž, tj. daný typ prožitku a chování, je totiž zpracovávána i rozumově a ty způsoby, které jsou od dětství úspěšné (dosáhli jsme spokojenosti, příjemné nálady či cíle, a tím úspěchu) si pamatujeme, zafixujeme si je. Učení se těmto reakcím probíhá dle standardních způsobů učení: Bezděčně nápodobou, identifikací se vzory a opět jejich nápodobou nebo záměrně, včetně využití korekce, odměny či trestu. Obecně by měli být RUT citliví ke společensky nepřijatelným způsobům reagování na zátěž, a to nejen u svých svěřenců, ale i sami u sebe (nezvládnutá agrese, únikové typy chování) a podněcovat k aktivním a pozitivním řešením. Prostředí PAS je dobrým prostředím, jak se adekvátnímu chování naučit nejen pro sport samotný, ale i pro život. Některé z těchto reakcí jsou typičtější pro děti, některé pro dospělé, některé se projevují bez ohledu na věk, mají jen jiné způsoby provedení. Některé se váží více ke zdroji zátěže, některé (jako únik k alkoholu) se rozvíjejí bez ohledu na zdroj.

Na zátěž reagují určitými způsoby všichni: děti, žáci, jejich rodiče, vychovatelé a trenéři. I oni někdy situaci zvládnou s přehledem, někdy méně dobře. Proto by tuto pasáže měli číst dospělí nejen proto, jak ovlivňovat chování svých svěřenců, ale také jak reflektují sami sebe.

Ze širokého spektra možných typů reagování vybíráme jen některé. Pro přehlednost je použita následující klasifikace:

Patologické jevy spojené se zátěžovými situacemi

Život není procházka růžovým sadem, sport už vůbec ne. PAS, jakkoliv mohou být zábavné a  přitažlivé, tak jsou také obtížné. Při vší úctě ke snaze vychovávat, ovlivňovat (RUT) jsou PAS v prvé řadě bojem se sebou samým (viz vnitřní motivace). Jedná-li se o úroveň rekreační, je vnitřním bojem hýbat se, a to pravidelně. Vyšší soutěžní úroveň pak je sycena vyššími a dlouhodobějšími obtížemi a nástrahami. Tyto nástrahy souvisejí s typem zátěží a s tím, jakými způsoby se s nimi vyrovná. Pokud se nevyrovná, je ohrožen patologickými jevy. Můžeme si je rozdělit do 4 základních oblastí:

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu:

Krejčí, M.: Problematika psychotréninku mládeže. Příspěvek na Psychologických dnech v září 2008, Olomouc.

Slepička, P., Hošek, V. & Hátlová, B.: Psychologie sportu. Karolinum, Praha 2006.

Svoboda, B. & Vaněk, M.: Psychologie sportovních her. Olympia, Praha 1986.

Válková, H.: Psychologie tělesné výchovy. Univerzita Palackého, Olomouc, 1983.

Válková, H.: Základní poznatky z psychologie v podmínkách tělovýchovného procesu. In Bokůvka, J. a kol.: Základy tělesné kultury. Univerzita Palackého, Olomouc 1990.

Válková, H.: Profesní kompetence v učitelství tělesné výchovy – obecný základ. Studia Kinanthropologica, 9(1), 39-46, 2008.

Weinberg, R. S. & Gould, D.: Foundations of Sport and exercise psychology. Human Kinetics Publisher, 1997.

www.pages

Zpracovala: prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci. Zpracované téma je částí obsáhlého komplexního materiálu uveřejněného na adrese Psychologické aspekty pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu (vybraná témata) (http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=1611).
Autor příspěvku: 003 dne 1.11.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Psychické poruchy, psychopatologie
Psychické poruchy, psychopatologie

Nejnovější příspěvky