Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Klasifikace pohybových aktivit a sportovních činností (sportografie)Úvodem

V textu jsou užity některé zkratky:

V textu je užívána gramatika rodu mužského, což v rodovém deklinačním jazyce usnadňuje jednodušší větné formulace. Míníme tím ovšem obě pohlaví, a to jak ve vztahu k žákům – žákyním, tak ve vztahu k učitelkám-učitelům, trenérkám-trenérům. V příkladech pak užíváme plurál my (my, jak to vnímáme). Používáme i výrazy lidové či zlidovělé, nebo dokonce ty, které jsou vlastní sportovnímu prostředí. Tímto vědomým porušením spisovného jazyka chceme minimalizovat připomínky veřejnosti, že psychologové si libují v cizích slovech a není možné jim rozumět.

Doufám, že textu, a zvláště pak příkladům kurzívou, porozumíte.

Obecné principy klasifikace sportovních činností

Různá tradiční dělení PAS vymezují sporty dle sezóny (zimní – letní, což už v dnešních umělých podmínkách mnohdy neplatí), na individuální a kolektivní (týmové), ovšem nevystihují specifický vztah PAS mezi psychikou a motorikou. Tento vztah obsahuje některé komponenty společné, jako i ostatní činnosti, prováděné na vrcholové úrovni: tj. fyzickou způsobilost, kapacitu dovedností či znalostí, kvalitu analyzátorů a schopnost percepce (nebo náhradních mechanismů percepce), volní úroveň (výkonovou motivaci, vytrvalost, apod.). I vrcholový houslista musí být vytrvalý, koncentrovaný, stejně jako student Tv, chce-li uspět u zápočtu, stejně jako sportovec, chce-li uspět ve vrcholové soutěži.

Mimo obecné komponenty však různé PAS činnosti kladou nároky specifické ve vztahu k charakteru PAS.

Co je určujícím kritériem pro to, abychom mohli formulovat typické nároky na psychiku jedince? Kde to zjistíme ? (Pravidla, případně soutěžní řád.)

Základními kritérii jsou:
V kombinaci základních 4 oblastí kritérií pak lze formulovat typické nároky na psychiku jedince a dle těchto nároků rozdělit PAS do 5 základních kategorií:
Následně pak lze diskutovat či řešit otázky, a to jak v úrovni rekreace, školní Tv či vrcholového sportu, jakou úlohu hraje:
Celou oblast pak nazýváme „sportografií“ (odvozeno z termínu pracovní psychologie „profesiografie“), což je proces hledání parametrů psychických nároků na jedince v profesi, úpravu podmínek k dosažení vyššího výkonu, pohody pracovníka a tím i snížení nehodovosti. Snahou profesiografie je i vymezení kompetencí učitele, včetně učitele Tv. Žádná kategorizace není stoprocentně „čistá“, dochází k míšení faktorů z jednotlivých skupin. Ukazuje se, že právě sporty, „směšující“ parametry jednotlivých skupin, které zajišťují dostatek adrenalinu, emotivity, bez přílišné cirkulorespirační námahy nebo monotónních dovedností, jsou u současné mládeže atraktivní (snow-boarding versus běžecké lyžování, ringo versus volejbal, in-line bruslení versus běhání, cykloturistika versus pěší turistika, florbal versus basketbal, atd.).

Tabulka 1. Charakteristika 5 kategorií sportovních činností dle kritéria nároků na psychiku jedince

Kategorie PAS, Typ činnosti Prostředí Hlavní princip Typ koncentrace Volní úsilí Typ 3. fáze motorického učení
SENZORICKÉ umělé, stálé precizace dovednosti, 

oko – ruka
soustředění na detail maximální, 

do krátkého okamžiku,
lokální únava
automatismus
FUNKČNĚ  MOBILIZAČNÍ 

a) krátkodobé
b) dlouhodobé
umělé, stálé precizace dovednosti, 

ustálený pohybový vzorec
soustředění na stabilní pohybový vzorec a) maximální, 

do krátkého okamžiku,
lokální únava
b) překonávání zatížení cirkulorespiračního aparátu
automatismus
ESTETICKO KOORDINAČNÍ umělé, 

proměnlivé
precizace dovednosti, 

bezoporová  fáze,
šoumenství
soustředění na stabilní řetězec pohybů maximální, 

do krátkého okamžiku,
lokální únava
automatismus 

plasticita
RIZIKOVÉ proměnlivé, spojení s technikou překonávání  nezvyklých pocitů: rychlost, hloubka, tlak anticipace rozhodování rozdělování pozornosti dlouhodobé, 

faktor přežití
algoritmus, plasticita
ANTICIPAČNÍ 

a) individuální
b) týmové
c) mentální
umělé-stálé 

sociální – proměnlivé
anticipace rozhodování rozdělování pozornosti 

periferní vidění
dlouhodobé 

překonávání zatížení cirkulorespiračního aparátu
algoritmus, plasticita

 

PAS činnosti senzorické

Kategorie PAS, Typ činnosti Prostředí Hlavní princip Typ koncentrace Volní úsilí Typ 3. fáze motorického učení
SENZORICKÉ umělé, stálé precizace dovednosti, 

oko – ruka
soustředění na detail maximální, 

do krátkého okamžiku,
lokální únava
automatismus

Jsou to všechny sporty, respektive činnosti některých sportů, založené na tzv. spojení oko-ruka (oko-noha). Říká se jim také sporty „s cílením“.

Jsou to všechny sporty střeleckého charakteru, lukostřelba, golf, petanque, boccia, varianty kuželek či bowlingu, ale také například kuželník nebo dětské kuličky, skákání panáka či „čára“. Některé činnosti, jako střelba na branku ve všech anticipačních sportech, servis ve volejbale, některé prvky v baseballu, atd.

Odehrávají se v prostředí umělém, vše je standardně vymezeno (velikosti, vzdálenosti, typ pomůcky, počet pokusů, atd.). Koncentrace psychických i fyzických sil je krátkodobá, ale maximální, což bývá problémem u menších dětí. Vyžadují schopnost zapojit tlumivou emoční složku, neboť vyžadují jemnou koordinaci, jemnou souhru pohybů. Dovednosti jsou uzavřené, převažuje automatismus a v nácviku precizní stereotypní provádění pohybu. Tyto dovednosti nejsou příliš komplikované, ani nejsou náročné na cirkulorespirační aparát a výsledek je patrný okamžitě. Proto to bývají PAS pro mládež přijatelné. Dají se zařadit jako hry s cílením v upravených podmínkách, zvládají je děti i méně obratné. Jsou velmi atraktivní i pro seniory.

PAS funkčně-mobilizační

Kategorie PAS, typ činnosti  

Prostředí
Hlavní princip Typ koncentrace  

Volní úsilí
Typ 3. fáze motorického učení
FUNKČNĚ  MOBILIZAČNÍ 

a) krátkodobé
b) dlouhodobé
umělé, stálé precizace dovednosti, 

ustálený pohybový vzorec
soustředění na stabilní pohybový vzorec a) maximální, 

do krátkého okamžiku,
lokální únava
b) překonávání zatížení cirkulorespiračního aparátu
automatismus

Jsou to všechny sporty, respektive jejich disciplíny, založené na typech pohybů cyklických či smíšených. Vymezené jsou i specifické techniky provedení (při nedodržení pravidla techniky může dojít k diskvalifikaci: obrátka v plavání, vrh koulí, vzpírání…).

Jsou to sporty a jejich disciplíny: Atletika, plavání, cyklistika, veslování, běh na lyžích, bruslení i in-line bruslení, rychlostní kanoistika, vzpírání.
Odehrávají se ve striktně umělém prostředí. Z hlediska délky trvání jsou pak rozděleny na:

Ačkoliv jsou tyto sporty pevným základem školního kurikula a většiny školních či olympijských soutěží, je od nich odklon: jejich trénink „bolí“, není záživný, výsledek je vidět jen v oficiální soutěži, a ten je ještě nejistý. Zpestření prostřednictvím her, modifikovaných soutěží, včetně skupinových je nutné, stejně jako hledání možností cvičení v přírodě., nebo atraktivních forem jako spinning, fitnes cvičení v posilovně, apod.

PAS esteticko-koordinační

Kategorie PAS, typ činnosti  

Prostředí
Hlavní princip Typ koncentrace  

Volní úsilí
Typ 3. fáze motorického učení
ESTETICKO KOORDINAČNÍ umělé, 

proměnlivé
precizace dovednosti, 

bezoporová  fáze,
šoumenství
soustředění na stabilní řetězec pohybů maximální, 

do krátkého okamžiku,
lokální únava
automatismus 

plasticita

Jsou to všechny sporty, respektive součásti některých sportů, založené na předvedení umělých pohybových aktů či sestav. Významným prvkem je zvládnutí pohybu v bezoporové fázi, estetika pohybu, rytmicita, uplatnění tzv. „šoumenství“.

Jsou to sporty gymnastiky (a veškeré současné odnože včetně typů aerobiku), taneční sporty, krasobruslení, synchronní plavání, ale i krasojízda nebo parkůr, paravoltíž apod. V kombinaci s prvky sportů rizikových pak skoky do vody, varianty akrobatického lyžování a snowboardingu.

Prostředí je opět umělé, ovšem vzhledem k návaznosti prvků v pohybovém řetězci dochází k proměnlivosti. Zvládnutí bezoporové fáze pak dávku odvahy k úměrnému riziku. Proto automatismus a plasticita jsou v přibližně shodném poměru. Přesto, že v soutěžní podobě tyto sporty trvají řádově minuty, jsou náročné i na oběhový aparát. Síla i koordinace se prolínají. V elementární školní podobě jsou základem pro zvládnutí dalších sportů. Zatím co malé děti rády provozují koordinační cvičení na žíněnkách, na hrazdě či na kruzích (už ve školách snad ani nejsou), rády skáčou všelijaké skoky do vody, školní mládež (zřejmě i z důvodů zanedbané koordinace a kinestetických vjemů, strachu) nemá v oblibě gymnastiku. Ovšem její odnože, spojené s hudbou (typy aerobiku) stejně jako tanec jsou čím dál tím populárnější, i u chlapců. Zájem roste i o zimní činnosti, spojené s akrobacií. Podstatné je, aby studenti měli o něco zájem, aby k tomu pak byly připraveny podmínky a personál.

PAS rizikové

Kategorie PAS, typ činnosti  

Prostředí
Hlavní princip Typ koncentrace  

Volní úsilí
Typ 3. fáze motorického učení
RIZIKOVÉ proměnlivé, spojení s technikou překonávání  nezvyklých pocitů: rychlost, hloubka, tlak anticipace rozhodování rozdělování pozornosti dlouhodobé 

faktor přežití
algoritmus, plasticita

Jsou to všechny sporty a jejich discipliny, respektive součásti některých sportů, založené na překonávání nepříjemných a nezvyklých pocitů z činností mimo prostředí běžného denního života (rychlost, hlouba, výška, atmosférický tlak).

Jsou to všechny sporty automobilového, motocyklového a leteckého charakteru, parašutismus, jachting, ale také skoky na lyžích, alpské lyžování, snowboarding či kanoistika na divoké vodě.

Prostředí je variabilní, má sice dané standardní parametry, ale odehrává se s vlivy venkovního prostředí. Významným prvkem je spojení člověk a stroj. Oba prvky tohoto spojení musejí být kvalitní, jinak nedojde pouze k porážce, ale i k ohrožení života. Určité technologické znalosti a dovednosti jsou potřebné. Volní úsilí je zaměřené na perfektní vnímání detailu a současně i širšího kontextu (co se děje „vedle“), je nutná předvídavost a rychlá, až riziková volba strategie. Úspěchem není jen umístění, ale i zvládnutí bez úrazu. I když většina sportů nemá vytrvalostní „oběhový charakter“, kondice je nutná. Spojení pohybu s technikou dělá tyto sporty atraktivní, hlavně pro chlapce. Pohybové reakce jsou založeny na automatismu principu s širokou paletou nutného zvládnutí spektra dalších pohybových řetězců (plasticita). Nejde je ovlivnit jen tréninkem, ale zkušeností. Právě netrpělivost a nedodržování posloupností ve výcviku, snaha ukázat odvahu jsou u mladých lidí příčinou úrazů (jarní vyjížďky na malých motocyklech, předváděčky na snowboardech, na rampách). Z důvodu rizikového základu nejsou tyto sporty v kurikulech školní Tv, ale jejich prvky nalezneme (ve spektru zimních sportů nebo ve spojení s esteticko-kordinačními). Nejvhodnější je pro takového zájemce nalézt odpovídající klub.

PAS anticipační

kategorie PAS, typ činnosti  

prostředí
hlavní princip typ koncentrace  

volní úsilí
typ 3. fáze motorického učení
ANTICIPAČNÍ 

a) individuální
b) týmové
c) mentální
umělé-stálé 

sociální – proměnlivé
anticipace rozhodování rozdělování pozornosti 

periferní vidění
dlouhodobé 

překonávání zatížení cirkulorespiračního aparátu
algoritmus, plasticita

Jsou to všechny sporty charakteristické prostředím sociálním. Základním prvkem je anticipace (předvídat, co udělá soupeř, abych já mu mohl vnutit způsob převahy. Prolíná se vztah kooperace-kompetice, a to i v situaci jednoho týmu.

Jsou to sporty:

Prostředí je sice umělé, ovšem sociální, kdy se vytvářejí složité situace s předem ne zcela známými činiteli. V individuálních a brankových jde o sporty kontaktní, což vyvolává agresivitu, stejně jako divácká podpora. V pohybových reakcích je zásadním předpokladem úspěchu zmíněná „triáda“, dovednosti ovládat určité náčiní (míč, hokejka, pálka, raketa) a kondiční připravenost v širokém spektru. Automatizují se principy řešení, plasticita převažuje. To znamená, že už dětský trénink, ale i školní Tv má toto pravidlo respektovat a zvládnutí principu učit v průpravných hrách, v kontextech soutěží i nových situací a pohybových řetězcích (kontextualita). Typ koncentrace s volním úsilím je smíšený: krátkodobá koncentrace na detail s přepojováním na celek s využitím periferního vidění a se zachováním reaktibility a rychlého rozhodování pro výběr pohybového vzorce při vysoké fyzické zátěži, která navozuje různou intenzitu únavy cirkulorespirační. A to v dlouhém časovém horizontu, dle pravidel sportu (od asi 40 min. až např. po 5 hodin v tenise). Skupina anticipačních sportů je oblíbena divácky i u všech věkových kategorií obou pohlaví. Problémem bývá zvládnutí některých nutných dovedností, aby hra mohla být hrou. Uměním RUT je tyto dovednosti zvládnout, případně nahradit jednoduššími (není-li ještě možné hrát, zařadit soutěže v činnostech jednotlivců, dvojic; upravit podmínky jako počet hráčů, pravidla, zmenšení-zvětšení branek, výšky košů; zařadit průpravné hry typu přehazovaná, ringo; podle podmínek prostředí a pohybových předpokladů postupně se dopracovat ke skutečné hře).

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu:

Krejčí, M.: Problematika psychotréninku mládeže. Příspěvek na Psychologických dnech v září 2008, Olomouc.

Slepička, P., Hošek, V. & Hátlová, B.: Psychologie sportu. Karolinum, Praha 2006.

Svoboda, B. & Vaněk, M.: Psychologie sportovních her. Olympia, Praha 1986.

Válková, H.: Psychologie tělesné výchovy. Univerzita Palackého, Olomouc, 1983.

Válková, H.: Základní poznatky z psychologie v podmínkách tělovýchovného procesu. In Bokůvka, J. a kol.: Základy tělesné kultury. Univerzita Palackého, Olomouc 1990.

Válková, H.: Profesní kompetence v učitelství tělesné výchovy – obecný základ. Studia Kinanthropologica, 9(1), 39-46, 2008.

Weinberg, R. S. & Gould, D.: Foundations of Sport and exercise psychology. Human Kinetics Publisher, 1997.

www.pages

Zpracovala: prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci. Zpracované téma je částí obsáhlého komplexního materiálu uveřejněného na adrese Psychologické aspekty pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu (vybraná témata) (http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=1611).
Autor příspěvku: 003 dne 1.11.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Motivace, jednání, chování, emoce
Motivace, jednání, chování, emoce

Nejnovější příspěvky