Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Senzorický systém – všeobecná charakteristikaÚvod

Zmysly nám umožňujú prijímať podnety. Rozdeľujú sa na (obr. 1):

Obr. 1 . Rozdelenie zmyslov.

Zmyslové receptory

Sú voľné nervové zakončenia aferentných neurónov alebo tvarovo a funkčne špecializované bunky, ktoré zachytávajú podnety a zároveň kódujú ich intenzitu. Delia sa na

Typy receptorov:

Receptory poznáme:

Klasifikácia receptorov:

Senzorické dráhy

Všetky senzorické dráhy majú určité veci spoločné:

Úloha CNS

CNS musí rozlíšiť 4 vlastnosti podnetu:

Zrak

Optický aparát oka je tvorený rohovkou, prednou komorou, šošovkou a sklovcom. Optická mohutnosť neakomodovaného oka je približne 59 D.

Optické princípy

Mechanizmus akomodácie. Šošovka je pripevnená k musculus ciliaris neelastickými ligamentami. Keď je musculus ciliaris relaxovaný, ligamenta sú ťahané, vyrovnávajú sa a šošovka sa vyrovnáva. Akonáhle sa musculus ciliaris kontrahuje, uvoľňuje napätie ligament a šošovky sa zaokruhľujú.

Zraková ostrosť (visus) – je schopnosť rozoznať dva body v priestore s minimálnou vzájomnou vzdialenosťou a závisí na:

Zrakové defekty

Sietnica (retina)

Na sietnici rozpoznávame:

Usporiadanie sietnice (obr. 2):

Obr. 2. Usporiadanie sietnice.

Receptory

Mechanizmus podráždenia

  1. V tme je rodopsín neaktívny, cGMP je vysoké a Na+ a K+ iónové kanále sú otvorené. Na+/K+- pumpa udržuje iónovú rovnováhu a membránový potenciál na -40 mV. Neurotransmiter sa uvoľňuje do bipolárnych buniek.
  2. Svetlo rodopsín rozštiepi, opsín znižuje cGMP, Na+ kanále sa zatvárajú, bunka sa hyperpolarizuje na -70 mV. Znižuje sa uvoľňovanie neurotransmiteru počas svetla.
  3. Vo fáze obnovy sa retinal rekombinuje s opsinom na inaktívnu formu rodopsinu.

Horizontálne bunky. Spájajú tyčinky a čapíky ako aj nasadajú na dendrity bipolárnych buniek. Výstup horizontálnych buniek je vždy inhibičný. Laterálne spojenie poskytuje rovnaký fenomén laterálnej inhibície, t.j. šíriaci sa excitačný signál v retine je horizontálnymi bunkami inhibovaný. Toto je významným mechanizmom, ktorý dovoľuje vizuálnu presnosť v prenose kontrastu hraníc sledovaného obrazu, ale pri veľkých vzdialenostiach.

Bipolárne bunky. Sú excitačné (depolarizujúce) a inhibičné (hyperpolarizujúce), čo dovoľuje jednej polovici bipolárnych buniek prenášať pozitívne a druhej negatívne signály, ktoré sú potom prenášané do mozgu. Iným významom tohoto reciprokého vzťahu medzi depolarizačnými a hyperpolarizačnými bipolárnymi bunkami je, že poskytujú sekundárny mechanizmus laterálnej inhibície. Kedže oba typy ležia oproti sebe navzájom, vytvára sa mechanizmus pre oddelený vizuálny kontrast aj keď hranica leží presne medzi dvoma priľahlými fotoreceptormi.

Existujú dva typy bipolárnych buniek:

Či je glutamát excitačný alebo inhibičný závisí na type glutamátového receptora na bipolárnom neuróne.

Amakrinné bunky. Bolo určených asi 30 typov amakrinných buniek s rozličnými funkciami. Jeden typ amakrinných buniek je časťou priamej cesty od tyčiniek, cez bipolárne bunky a amakrinné bunky na gangliové bunky. Iný typ reaguje na začiatok vizuálneho signálu, ale reakcia odznieva rýchlo. Iné amakrinné bunky reagujú na vypnutie vizuálneho signálu a podobne reakcia odznieva pomerne rýchlo. Iný typ reaguje aj na prvú aj na druhú situáciu. Ďalší typ reaguje na pohyb svetelného bodu na sietnici v špecifickom smere – smerová citlivosť.

Gangliové bunky. Poznáme:

Gangliové bunky majú spojenie s bipolárnymi bunkami, ktoré môžu byť excitačné alebo aj inhibičné, pričom každá gangliové bunka dostáva signál zo určitej oblasti sietnice – zrakové polia:

Zraková dráha

Vlákna n. opticus sa čiastočne krížia v chiasma opticum, pretože sa tu krížia len vlákna z nazálnych častí sietnice, ktoré prenášajú zrakové informácie z temporálnych častí zrakového poľa. Vlákna z temporálnych polovíc zorného poľa, prenášajúce informácie z nazálnych polovíc zorného poľa, sa nekrížia a pokračujú ipsilaterálne. To znamená, že v pravej zrakovej dráhe sú vlákna z temporálnej polovice sietnice pravého oka a nazálnej polovice sietnice ľavého oka a prenášajú sa ňou informácie z ľavej polovice poľa cez pravé corpus geniculatum laterale do pravej oblasti area 17.

Centrálny zrakový analyzátor na nachádza v sulcus calcarinus okcipitálneho laloka (area 17). V arei 18 a 19 dochádza k zrakovým asociáciam. Tieto oblasti majú eferentné spojenia s frontálnou oblasťou, ktorá má vzťah ku kontrole pohybov očných gúľ, reakciami dúhovky a slzením.

Obr. 3. Spracovanie zrakovej informácie.

Obr. 4. Subsystémy spracovania zrakovej informácie

Vnímanie tmy je aktívny proces a nie len strata svetelného vnímania.

Farebné videnie

Farbocit – schopnosť správneho vnímania farieb okom.

Slnečné svetlo (biele svetlo) je polychromatická farba. Každá farba je daná farebným tónom, svietivosťou a sýtosťou.

Poznáme:

Trichromatická teória – na sietnici máme 3 druhy čapíkov, citlivých na absorpčné maximá elektromagnetického vlnenia:

Pri podráždení len jedného druhu čapíkov máme vnem príslušnej základnej farby. Pri rovnomernom podráždení všetkých troch druhov čapíkov získaváme vnem bielej farby.

Poruchy farebného videnia

Zrakové reflexy

Vôľové pohyby očí sú spúšťané v motorických centrách frontálneho laloka.

Reflexné pohyby očí sú spúšťané dvoma skupinami neurónov:

  1. Skupina reaguje na vizuálny podnet s centrom v okcipitálnom laloku.
  2. Skupina reaguje na nevizuálny podnet s centrom v strednom mozgu a ponte. Impulzy sa prenášajú III., IV. a VI. kraniálnym nervom.

Myotický (pupilokonstrikčný) zornicový reflex – parasympatikus - m. sphincter pupilae.

Mydriatický (pupilodilatačný) zornicový reflex – symapatikus – m. dilatator pupilae.

Sluch

Fyzikálne vlastnosti zvuku:

Prenos zvuku uchom:

Stredné ucho:

Mechanizmus podráždenia

Receptormi sú vonkajšie a vnútorné vláskovité bunky nachádzajúce sa na bazilárnej membráne vo vnútornom uchu.

Ohnutie stereocílií na vláskovitých bunkách otvára apikálne K+ kanále, výsledkom čoho je depolarizácia. Depolarizácia umožňuje vstup Ca2+ iónov na bazálnom konci buniek. Vstup Ca2+ iónov spôsobje uvolnenie transmiteru a tak excitovať aferentné nervové vlákna.

Sluchová dráha

Zvukové vlny stimulujú receptorvé bunky v Cortiho orgáne ganglion spirale Corti → cochleárna vetva VIII. hlavového nervu → cochleárne jadrá (dorzálne a ventrálne) → nc. olivaris superior lemniscus lateralis coliculus inferior corpus genitulatum mediale → sluchové centrum v temporálnom laloku.

Čuch (olfakcia, osmezis)

Funkcie čuchu:

Henningova klasifikácia pachov:

Súčasné systémy ale uvádzajú 50 typov senzácií a tiež toľko typov receptorov.

Adekvátnym podnetom sú látky rozpustené v hliene. Receptormi sú distančné chemoreceptory (vláskovité bunky) lokalizované v epiteli nosovej sliznice (5 cm2) a sú súčasťou primárneho senzorického neurónu.

Čuchová dráha

Aferentné vlákna ( axóny čuchových receptorov v n. olfactorius) tvoria terminály v bulbus olfactorius. Cez tractus olfactorius smerujú axóny do čuchovej kôry v uncus gyri parahippocampalis v temporálnom laloku. Čuchová dráha nemá prepojenie v thalame, ani čuchové centrum v neokortexe!!!! Dráha nejde cez thalamus.

Intenzita čuchovej senzácie zahŕňa chemickú charakteristiku látky, koncentráciu látky, rýchlosť prúdenia vzduchu a citlivosť receptorov (adaptácia).

Citlivosť receptorov stúpa s teplotou, je vyššia u žien, zvyšuje sa pri aktivácii sympatiku, je znížená u fajčiarov, zvyšuje sa čuchaním, zvyšuje sa pri inaktivácii iných zmyslov a vekom klesá.

Poruchy čuchu

N. trigeminus – v nose prítomné zakončenia sú dráždené iritujúcimi látkami (chlór, mentol, čpavok), ktoré vyvolávajú reflexné reakcie – apnoe, kýchanie, slzenie.

Chuť (geúzia, gustácia)

Receptormi sú chemoreceptory, ktoré sú dráždené látkami rozpustenými v slinách. Sú v pohárikoch v papillae lingualis v sliznici jazyka, v sliznici epiglottis, podnebia a faryngu.

Chuťové podnety:

Chuťová dráha

Aferentné vlákna primárnych senzorických neurónov priliehajú na spodinu chuťovej bunky (50 vláken na 1 pohárik). Vlákna z predných 2/3 jazyka prebiehajú v chorda tympani a nervus facialis, zo zadnej strany v n. glossopharyngeus. Z receptorov mimo jazyka v n. vagus.

Všetky vlákna končia presynapticky v nucleus tractus solitarii v predĺženej mieche, axóny týchto sekundárnych buniek sa synapticky prepájajú na neuróny špecifických jadier thalamu, na tretí sériovo zapojený neurón. Ich axóny sa končia na projekčných kôrových neurónoch v gyrus postcentralis. Vlákna z ncl. tractus solitarii vedú aj k jadrám spúšťajúcim sekréciu slín (n. salivatorius superior et inferior).

Poruchy chute

Somestetický analyzátor

Somestetická citlivosť predstavuje nervové mechanizmy zbierajúce senzorickú informáciu z tela.

Klasifikácia somestetickej citlivosti

Klasifikácia somestetických citlivostí z funkčného pohľadu

Obr. 5. Päť základních kožních citlivostí.

Dotyk a tlak

Receptory:

Nervové vlákna pre dotykové a tlakové receptory:

Dráhy pre hrubý dotyk a tlak z tela a končatín (protopatické čitie)

Dotykové a tlakové receptory v koži → spinálne ganglion (1. senzorický neurón) → zadné rohy (2. senzorický neurón) → vlákna prechádzajú  strednú čiaru → ventrálny spinothalamický trakt → lemniscus nmeidalis → thalamus (3. senzorický neurón) → mozgová kôra gyrus postcentralis.

Dráhy pre jemný dotyk a tlak z tela a končatín (epikritické čitie)

Dotykové a tlakové receptory v koži → spinálne ganglion (1. senzorický neurón) → spinobulbárny trakt → ncl. cuneatus a gracilis (2. senzorický neurón) → lemniscus medialis → thalamus (3. senzorický neurón) → mozgová kôra gyrus postcentralis.

Propriocepcia

Propriocepcia je zvláštny zmysel. Bol objevený fyziológom C. S. Sherringtonom.

Receptormi sú svalové vretienka:

Intrafuzálne vlákna sú inervované γ-motoneurónmi, ktoré sa nachádzajú v ventrálnej časti šedej hmoty miechy.

Motorický γ-systém:

Proprioceptívne dráhy

Receptory → spinálne ganglion (1. senzorický neurón) → ipsilaterálny spinobulbárny trakt → ncl. cuneatus (vlákna z hornej časti tela a končatín) a ncl. gracilis (vlákna z dolnej časti tela a končatín). → 2. senzorický neurón, ktorý prechádza na opačnú stranu mozgového kmeňa (lemniscus medialis) → thalamus (3. senzorický neurón) → mozgová kôra gyrus postcentralis a lobus parietalis, kde sa uvedomuje svalová a šľachová citlivosť.

Statická složka propriocepce

Kinetická složka propriocepce

Reflexy

Myotatický reflex je výhradne monosynaptický a uskutočňuje sa aktiváciou anulospirálnych zakončení, ktoré vysielajú impulzy cez aferentáciu Ia k α-motoneurónom homonymného svalu.

Inverzný myotatický reflex zabezpečuje plynulú koordináciu aktivity kostrového svalu a zabraňuje nadmernému natiahnutiu šliach. Receptormi sú Golgiho šľachové telieska, ktoré zabezpečujú deje podľa následujúcej schémy:

Obr. 6. Schéma činnosti zabezpečovanej Golgiho šľachovými telieskami.

Reciproký útlm

Segmentálna regulácia

Jedná sa o mechanizmy spätnej väzby.

Supraspinálna regulácia

Podieľa sa významným spôsobom na regulácii svalového tonusu. Vyradenie tejto regulácie spôsobí v extenzoroch nadmernú reaktivitu myotatického reflexu a vedie k decerebračnej rigidite. S motoneurónmi a interneurónmi v mieche sú v spojení dráhy, ktoré majú hlavne dráždivé vplyvy na segmentovú reflexnú aktivitu, ale môžu pôsobiť aj tlmivo. Sú to reflexy:

Rovnováha – vestibulárny aparát

Vestibulárny aparát sa skladá:

Statolitický aparát reaguje na zmenu polohy hlavy proti gravitácii:

Kinetický aparát reaguje na úhlové zrýchlenie, kde adekvátnym podnetom je zmena rýchlosti rotácie v rovine príslušného kanálika.

Teplo a chlad

Receptormi sú termoreceptory, ktoré reagujú na zmeny teploty vo vonkajšom prostredí.

Zvláštnosti termorecepcie:

Bolesť

Vnímanie bolesti spočíva v aktivácii zvláštnej skupiny nervových dráh, ktoré začínajú v periférnych nociceptoroch, teda v zmyslových orgánoch reagujúcich na škodlivé podnety. Premenlivosť reakcií na bolesť je daná veľkým počtom a zložitosťou ústredných kontrolných pochodov a značným počtom zúčastnených neurotransmiterov a neuromodulátorov.

Obr. 7. Rozdelenie bolesti.

Receptory bolesti (nociceptory)

Receptory bolesti (nociceptory) sú voľné nervové zakončenia v koži, v peristole, stenách tepien, kĺboch a v tvrdej plene mozgu.

Poznáme:

Zmeny v pociťovaní bolesti

Naše vnímanie bolesti je objektom modulácie na niekoľkých úrovniach v nervovom systéme. Môže byť zväčšené poslednými skúsenosťami alebo potlačené nevyhnutnosťou, ak prežitie závisí na ignorovaní poškodenia. V poslednej situácii, zostupné dráhy prechádzajú cez thalamus a inhibujú nociceptorové neuróny v spinálnej mieche. Umelá stimulácia týchto inhibičných dráh je jedným z mála metód, ktoré sa používajú na reguláciu chronickej bolesti.

Tlumenie bolesti

Privieranie bolesti (pain gating) – nejde o zníženie citlivosti nociceptorov, ale o útlm prenosu senzorickej informácie do mozgu mechanizmom presynaptického útlmu. Keď sa súčasne s bolestivým dráždením nociceptorov dráždia aj dotykové alebo tlakové receptory, vnímanie bolesti sa oslabuje. Tento jav sa využíva pri intenzívnej bolesti – jemné masírovanie kože v blízkosti bolestivého miesta.

Mechanizmus:

Centrálny analgetický systém (CAS)

Centrálny analgetický systém (CAS) sa môže aktivovať aj psychogénne (bolesť sa nepociťuje alebo sa pociťuje slabšie, ak poranenie nastane pri nejakej činnosti, ktorá si vyžaduje veľké sústredenie a motiváciu).

Centrálny analgetický systém tvoria tri hlavné a viaceré vedľajšie zložky (obr. 8):

Obr. 8. Zložky centrálneho analgetického systému.

Elektrická stimulácia štruktúr v prvých dvoch oblastiach môže úplne potlačiť signály bolesti vstupujúce do miechy.

Tieto štruktúry sa zvyčajne aktivujú z paraventrikulárnych jadier hypothalamu. V centrálnom analgetickom systéme sa ako transmitery uplatňujú enkefalíny (napr. v ncl. raphe magnus) a sérotonín, ktorý aktivuje neuróny v zadných rohoch miechy, kde sa opäť uvoľňuje enkefalín.

Enkefalíny (metenkefalín a leuenkefalín) tvoria spolu s β-endorfínom (v hypothalame a hypofýze) endogénny opiátový systém, ktorý má podobný analgetický účinok ako morfium a morfiové prípravky.

Vnímanie bolesti

Prah bolesti alebo jeho zmeny sú pociťované pochodmi v centrálnej aj periférnej nervovej sústave, pričom interakcia periférnych miechových a supraspinálnych systémov umožňuje organizmu využívať predchádzajúce skúsenosti ku kontrole senzitívnych vstupov na rôznych rovinách ústrednej nervovej sústavy (obr. 9, 10).

Obr. 9. Transmitery podieľajúce sa na nociceptívnych mechanizmoch.

Obr. 10. Miechové mechanizmy nociceptorov.

Zvýšené svalové napätie je reakciou celého tela na bolesť a môže viesť, zvlášť v spinálnej oblasti, ku svalovému spazmu spôsobujúceho abnormálne ochranné držanie a tým i k ďalšej bolesti. Imobilizáciou príslušného spinálneho segmentu sa môže predísť vyvolaniu ďalšej bolesti.

Prenesená bolesť

Väčšinou ide o viscerálnu bolesť, ktorá sa nedá presne lokalizovať. Táto bolesť sa nepociťuje v časti tela, ktorá je jej zdrojom, ale na inom, často vzdialenom mieste. T

eória, ktorá to vysvetľuje (konvergenčná teória), vychádza z faktu, že vo všetkých periférnych nervoch je oveľa viac aferentných vlákien ako ascendentných vláken v miechových dráhach, ktoré prenášajú bolesť (najmä v anterolaterálnom trakte). Z toho vyplýva, že aferentné vlákna zo somatických štruktúr musia konvergovať tom istom miechovom neuróne ako aferentné vlákna z viscerálnych štruktúr. Bolesť zo somatických štruktúr je bežnejšia ako z viscerálnych orgánov a mozog identifikuje bolesť z viscerálneho orgánu tak akoby prichádzala zo somatickej štruktúry.

Dráha pre bolesť

Receptor v koži (1. senzorický neurón) → ganglion zadných koreňov spinálnej miechy → ganglion zadných rohov spinálnej miechy(2. senzorický neurón)(väčšina vlákien pak prechádza stredovou čiarou) → tr. spinothalamicus lateralis  → cez lemniscus medialis v ponte → do thalamu (nižšie senzorické centrum) → (3. senzorický neurón) do somatosenzorickej kôry v gyrus postcentralis (vyššie senzorické centrum).

Spracoval: Doc. RNDr. Pavol Švorc, Ph.D., Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU v Ostravě
Autor příspěvku: 0003 dne 13.7.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Nervová soustava, kognitivní biologie, Vnímání
Nervová soustava, kognitivní biologieVnímání

Nejnovější příspěvky