Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Spánok a bdenieBdenie

Bdenie, bdelý stav, je fyziologický stav, pri ktorom organizmus dynamicky komunikuje s prostredím. Pre udržanie stavu bdelosti je nevyhnutná neporušená funkcia:

Bdelý stav je výsledkom neustáleho spracovania informácii, a to nielen na úrovni projekčných centier na rôznych úrovniach CNS ale aj na úrovni nešpecifických integračných sústav, zo všetkých informačných systémov, ktoré komunikujú s vonkajším prostredím.

Prechodné stavy medzi bdením a spánkom

Prechodné stavy medzi bdením a spánkom sa líšia rôznymi vzťahmi medzi silou podráždenia a odpovede.

Spánok

Spánok je predovšetkým veľmi dôležitý fyziologický stav, nutný pre regeneráciu organizmu. Spánok možno stručne definovať ako protiklad bdelého stavu, teda ako reverzibilné oslabenie či stratu kontaktu s prostredím, ktorá nie je absolútna ani z hľadiska intenzity spánku, ani z hľadiska extenzity spánku.

Spánok je nervový fenomén, charakterizovaný poklesom dráždivosti kôrových neurónov na senzorické podnety – ide teda o útlmový stav, ktorého hĺbku možno určiť intenzitou zmyslového podnetu, ktorý spánok preruší.

Spánok má duálny a cyklický charakter, kde rozlišujeme 2 typy spánku:

Ukazovateľ Spánok Non-REM Spánok REM
EEG δ-rytmus β-rytmus
Frekvencia dýchania Nižšia a pravidelná Zvýšená a nepravidelná
Frekvencia systol Nižšia a pravidelná Zvýšená a nepravidelná
Tonus kostrových svalov Nízky Vymiznutý
Pohyby očných bulbov Bez pohybov Rýchle
Hĺbka spánku Menšia Väčšia
Metabolizmus mozgu Nízky Zvýšený až o 20 %
Prietok krvi Nezmenený Výrazne zvýšený
Sny Zriedkavé a s myšlienkovým obsahom Takmer pravidelné a so zmyslovým obsahom
Podiel na celkovom trvaní spánku u dospelých u novorodencov 80 % 50 % 20 % 50 %

Tabuľka 1. Rozdiely medzi spánkom NONREM a REM.

Teórie o podstate spánku

Cirkulačná a historická teória spánku – periodicita stavu bdenia a spánku je podmienená zmenami prietoku krvi mozgom, respektíve zmenou tvaru neurónov, ktoré v dôsledku toho prestávajú prijímať informácie z prostredia.

Chemická teória spánku – vychádza z predstavy o tlmivom účinku niektorých látok, koncových produktov metabolizmu (kyselina mliečna, CO2, cholesterol).

Humorálna teória spánku – vychádza z predstavy existencie látky, ktorá sa nachádza v priebehu spánku v krvi a mozgomiešnom moku. Látka má bielkovinový charakter a vyvoláva u zvierat hlboký pomalý spánok – DSIP (delta sleep induced peptid). Inou látkou, ktorá je schopná vyvolať, respektíve predĺžiť pomalý spánok je faktor S. Serotonín uvoľňovaný z neurónov mozgového kmeňa spôsobuje ospalosť a spánok, zatiaľ čo adrenalín udržuje bdelosť.

Kortikálna teória spánku – spánok je generalizovaný útlm, ktorý sa postupne šíri po oboch hemisférach, pričom niektoré centrá môžu zostať i pri hlbokom spánku neutlmené. Ide tu o dva druhy spánku: aktívny spánok ako dôsledok útlmového procesu a pasívny spánok ako dôsledok eferentnej deprivácie mozgu.

Teória spánkových centier – spánkový stav je možné vyvolať stimuláciou rôznych mozgových jadier v podkôrových štruktúrach (napríklad vo formatio reticularis alebo hypothalame).

Teória o pasívnom vzniku spánku – zdôrazňovala význam retikulárneho aktivizačného systému mozgového kmeňa a nešpecifických jadier thalamu.

Elektrofyziologická teória spánku – pomalý a rýchly spánok nie sú dve fázy toho istého funkčného stavu, ale že sú to dva rôzne stavy, ktoré sa navzájom striedajú.

Spracoval: Doc. RNDr. Pavol Švorc, Ph.D., Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU v Ostravě
Autor příspěvku: 0003 dne 13.7.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Motivace, jednání, chování, emoce, Vnímání
Motivace, jednání, chování, emoceVnímání

Nejnovější příspěvky