Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Prvá a druhá signálna sústavaÚvod

Ruský fyziolog a nositel Nobelovej ceny I. P. Pavlov vypracoval učenie o vyššej a nižšej nervovej činnosti. V rámci vyššej nervovej činnosti rozlišil prvú a druhú signálnu sústavu (obr. 1).

Obr. 1. Prvá a druhá signálna sústava.

Nepodmienené reflexy – nižšia nervová činnosť

Nepodmienené reflexy sú substrátom pre nižšiu nervovú činnosť.

Podmienené reflexy – vyššia nervová činnosť

Podmienené reflexy sú fyziologickým základom vyššej nervovej činnosti. Podmienené reflexy sú získané učením počas ontogenézy a môžu byť vypracúvané a taktiež inhibované, posilňované a zoslabované v závislosti na potrebách aktuálnych vzťahov organizmu k vonkajšiemu prostrediu. Na rozdiel od vrozených sa preto označujú ako dočasné. Podmienené reflexy sú vypracované v prirodzených životných podmienkach pri vedomých a nevedomých činnostiach – prirodzené podmienené reflexy, alebo v umelých, experimentálnych podmienkach – umelé podmienené reflexy. Majú význam pri adaptáciách k vonkajšiemu prostrediu.

Súvislosť podmieneného a nepodmieneného reflexu – súvislosť nižšej a vyššej nervovej činnosti

Neoddeliteľnú súvislosť podmieneného a nepodmieneného reflexu, vyplývajúcou z nutnosti vypracovania  dočasného spojenia, ukazuje schéma na obr. 2.

Obr. 2. Schéma podmieneného reflexu.

Pri vytváraní dočasných spojení sa formuje:

Dočasné spojenia v rôznych úrovniach centrálneho nervového systému (obr. 3):

Obr. 3. Dočasné spojenia v rôznych úrovniach centrálneho nervového systému.

Dynamický stereotyp

Dynamický stereotyp je zreťazení veľkého počtu podmienených reflexov (obr. 4).

Obr. 4. Dynamický stereotyp.

Učenie

Dočasné spojenia, nutné pre vyššiu nervovú činnosť, sa vypracúvajú učením. V mechanizme učenia sa uplatňujú komplexné interakcie 4 navzájom spojených okruhov:

Hlavné mechanizmy CNS zapojené do procesu učenia a ich funkcie:

Vyššia nervová činnosť – Prvá signálna sústava

Prvá aj druhá signálna sústava sa formujú na základoch vyššej nervovej činnosti – teda podmienených reflexov alebo dynamických stereotypov. Prvá signálna sústava umožňuje rozvinúť naučené reakcie ako odpovede na bezprostredné signály – na bezprostredné predmety alebo udalosti (deje) „tady“ alebo „teraz“.

Vyššia nervová činnosť – Druhá signálna sústava

Druhá signálna sústava, charakteristická pre človeka, umožňuje rozvinúť naučené reakcie na reč (slova) - teda na signály signálov, druhé signály. Rovnako ako aj prvá signálna sústava sa druhá signálna sústava formuje na základoch podmienených reflexov a dynamických stereotypov (obr. 5). Operácie so slovami umožňujú reakcie nielen na podnety „tady a teraz“, ale aj na podnety z oblastí „inde“ alebo „inokedy“.

Obr. 5. Formovanie druhej signálnej sústavy na základe vyššej nervovej činnosti.

Signály signálov – reč

Reč nie je vrodená dovednosť, reč sa učíme. Hlavné mechanizmy CNS zapojené do procesu učenia a vytváraní dynamických rečových stereotypov a ich funkcie sú následujúce:

Korové štruktúry reči

Brocovo motorické centrum reči

Nachádza sa v zadnej časti gyrus frontalis a tesne susedí s motorickou projekčnou oblasťou mozgu

Wernickeovo senzorické centrum reči

Leží na rozhraní parietálneho a okcipitálneho laloka v blízkosti sluchového centra, t.j. v blízkosti akustického asociačného poľa, tesne susedí so senzorickou projekčnou oblasťou mozgu

Diferenciačné centrum reči

Nachádza sa v asociačnej parietálnej oblasti (v gyrus circumflexus) a súvisí s rozlišovaním jednotlivých slov, s pochopením počutej reči a s myslením v predstihu. Táto oblasť pravdepodobne zasahuje až do spánkového laloka.

Procesy uplatňujúce sa pri vzájomnom vzťahu 1. a 2. signálnej sústavy

Procesy, ktoré charakterizujú vzťah medzi prvou a druhou signálnou sústavou, sú následujúce (obr. 6):

Obr. 6. Procesy uplatňujúce sa pri vzájomnom vzťahu 1. a 2. signálnej sústavy.

Nervové procesy a osobnostné typy

Centrálne podráždenie a centrálny útlum

Centrálne podráždenie aj centrálny útlm sú aktívne procesy, ktoré sa viažu na materiálny substrát a úzko spolu súvisia. Vzájomné dlhodobé interakcie týchto dvoch základných fyziologických procesov podmieňujú celkové správanie živých organizmov, ktoré možno charakterizovať podľa 3 základných vlastností podráždenia a útlmu (obr. 27):

Obr. 7. Typy vyššej nervovej činnosti a osobnostné typy.

Osobnostné typy

Okrem toho bola rozpracovaná aj typológia podľa prevažujúceho zastúpenia prejavov činnosti jednej alebo druhej signálnej sústavy (obr. 8):

Obr. 8. Osobnostné typy podľa vyrovnanosti alebo prevahy jednej alebo druhej signálnej sústavy.

Spracoval: Doc. RNDr. Pavol Švorc, Ph.D., Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU v Ostravě

Dodatek

I . a II. Signální soustava

I. Signální soustava je u živočichů i zvířat, je to soustava podmíněných reflexů, vytvářející se jen pomocí smaslových orgánů.

U zvířat jde jen o smyslový odraz prostředí, u člověka je i odraz společenského prostředí a neustálý vliv druhé signální soustavy.

II. Signální soustava je vlastní jen člověku, jde o rozvinutou schopnost abstrakce, utváření symbolů a pojmů, tvořivého myšlení, schopnost řeči.

Autor příspěvku: 0003 dne 13.7.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Myšlení, poznání a inteligence, Nervová soustava, kognitivní biologie
Myšlení, poznání a inteligenceNervová soustava, kognitivní biologie

Nejnovější příspěvky